Pavyzdinė darbo sutartis 2020

Norėdami atsisiųsti pavyzdinę darbo sutartį spauskite čia

Pavyzdinė darbo sutartis parengta pagal LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymą. Suvestinė redakcija 2019-02-12.

2020 m. pavyzdinė darbo sutarties forma įstatymu nebuvo patvirtinta.

Dėl profesionalios darbo sutarties parengimo kreipkitės į “Verslas ir teisė

Žemiau pateikiamas įsakymas.

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL PAVYZDINĖS DARBO SUTARTIES FORMOS PATVIRTINIMO

2017 m. birželio 29 d. Nr. A1-343

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 43 straipsnio 3 dalimi:

1.  Tvirtinu Pavyzdinę darbo sutarties formą (pridedama).

2.  Šis įsakymas įsigalioja 2017 m. liepos 1 d.

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                                        Linas Kukuraitis

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministro

2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. A1-343

PAVYZDINĖ DARBO SUTARTIES FORMA

DARBO SUTARTIS

20__ m. ____________d. Nr._____

_________________

(darbo sutarties sudarymo vieta)

Darbdavys _________________________________________________________________

________________________________________________________________________________,

(darbdavio pavadinimas, kodas, registruotos buveinės adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas; jeigu

darbdavys fizinis asmuo – vardas ir pavardė, asmens kodas (jeigu jo nėra – gimimo data), nuolatinės gyvenamosios

vietos adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas; jei sudaroma darbo keliems darbdaviams sutartis,

nurodoma pirmojo ir kitų darbdavių pavadinimai, kodai, registruotos buveinės adresai, telefono numeriai ir elektroninio

pašto adresai)

atstovaujamas __________________________________________________________________________,

(darbdaviui atstovaujančio asmens vardas ir pavardė, pareigos, atstovavimo pagrindas)

ir Darbuotojas __________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________,

(vardas ir pavardė; paso ar asmens tapatybės kortelės duomenys (jei nėra šių dokumentų – duomenys iš kitų asmens

tapatybę patvirtinančių dokumentų) – asmens kodas, jeigu jo nėra – gimimo data; gyvenamoji vieta; telefono numeris ir

elektroninio pašto adresas)

sudarė šią darbo sutartį:

1. Darbuotojas priimamas dirbti šiomis būtinosiomis darbo sutarties sąlygomis:

1.1. _____________________________________________________________________________

(darbovietė)

___________________________________________________________________________________________

(darbdavio veiklą vykdantis struktūrinis organizacinis darinys (filialas, atstovybė ar kitas struktūrinis,

gamybinis, prekybinis ar kitos veiklos padalinys, jo adresas)

1.2. _____________________________________________________________________________

(darbo funkcijos apibūdinimas ar aprašymas arba darbo (pareigybės arba pareigų, profesijos specialybės)

pavadinimas ir, jeigu nustatyta – jos hierarchinis ir (arba) kvalifikacijos ar sudėtingumo lygis (laipsnis)

1.3. _____________________________________________________________________________

(darbo užmokestis (mėnesio alga arba valandinis atlygis) ir jo sudedamosios dalys, priedai, priemokos,

premijos ar kitoks papildomas apmokėjimas; mokėjimo tvarka ir terminai)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2. Sudaroma ___________________________________________________darbo sutartis

(nurodoma darbo sutarties rūšis – neterminuota darbo sutartis, terminuota darbo sutartis, laikinojo darbo sutartis,

pameistrystės darbo sutartis, projektinio darbo sutartis, darbo vietos dalijimosi darbo sutartis; darbo keliems

darbdaviams sutartis, sezoninio darbo sutartis – įrašyti reikiamus žodžius; jei sudaroma darbo vietos dalijimosi darbo

sutartis, nurodoma kito darbuotojo vardas ir pavardė, paso ar asmens tapatybės kortelės duomenys (jei nėra šių

dokumentų – duomenys iš kitų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų) – asmens kodas, jeigu jo nėra – gimimo

data, gyvenamoji vieta, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas)

____________________________________________________________________________________

3. Nustatomas darbo sutarties terminas__________________________________________

_______________________________________________________________________________________.

(jei taikoma, nustatomas darbo sutarties terminas, nurodant kalendorinę datą, terminą, užduotį, kuri turi būti įvykdyta,

arba tam tikrų aplinkybių atsiradimą, pasikeitimą ar pasibaigimą) 

4. Nustatoma darbo laiko norma ________________________________________________.

(nustatomas darbo valandų skaičius per dieną ar savaitę; jei sudaroma darbo keliems darbdaviams sutartis, gali būti

nurodoma kiekvienam darbdaviui tenkanti darbo laiko normos dalis; jei sudaroma darbo vietos dalijimosi darbo sutartis,

nurodoma kiekvienam darbuotojui tenkanti darbo laiko norma (valandų skaičius per dieną ar savaitę). Jei sutrumpinta

darbo laiko norma nenumatyta darbo teisės normose arba šalys nesusitaria dėl ne viso darbo laiko, laikoma, kad

susitarta dėl 40 valandų per savaitę darbo laiko normos)

5. Nustatomos papildomos darbo sutarties sąlygos: _________________________________

________________________________________________________________________________.

(nurodomos kitos papildomos darbo sutarties sąlygos – susitarimas dėl papildomo darbo, susitarimas dėl išbandymo

termino, jei taikomas išbandymas, susitarimas dėl mokymo išlaidų atlyginimo, susitarimas dėl nekonkuravimo,

susitarimas dėl konfidencialios informacijos apsaugos ar kiti susitarimai, dėl kurių šalys gali sulygti pagal Lietuvos

Respublikos darbo kodeksą ir kitus darbo santykius reglamentuojančius teisės aktus. Tokie susitarimai gali būti

įforminami kaip priedai prie darbo sutarties)

6. Kiti darbuotojo ir darbdavio tarpusavio įsipareigojimai ____________________________

________________________________________________________________________________.

(papildomos garantijos, kompensacijos ir kiti darbdavio ir darbuotojo įsipareigojimai, kurie neprivalomi pagal darbo

santykius reglamentuojančius teisės aktus, bet jiems neprieštarauja. Tokie susitarimai gali būti įforminami kaip priedai

prie darbo sutarties)

7. Darbo sutartis įsigalioja ir darbuotojas pradeda dirbti _____________________________.

(nurodoma darbuotojo darbo pradžia)

8. Kasmetinių atostogų suteikimo trukmė, suteikimo tvarka ir apmokėjimo sąlygos nustatomos pagal Darbo kodekso 126–130 straipsnių nuostatas.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-83, 2019-02-08, paskelbta TAR 2019-02-11, i. k. 2019-02077

9. Darbuotojas draudžiamas valstybiniu socialiniu draudimu. Valstybinio socialinio draudimo išmokas ir paslaugas nustato atitinkamas valstybinio socialinio draudimo rūšis reglamentuojantys teisės aktai.

10. Įspėjimo terminas, kai darbo sutartis nutraukiama darbdavio ar darbuotojo iniciatyva arba kitais atvejais, nustatomas pagal Darbo kodekso 55–57, 59, 61 ir 62 straipsnių nuostatas.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-83, 2019-02-08, paskelbta TAR 2019-02-11, i. k. 2019-02077

11. Darbdavys darbuotojo asmens duomenis tvarko darbdavio teisinių prievolių vykdymo tikslu ir užtikrina, kad darbdavio vykdomas darbuotojo asmens duomenų tvarkymas atitiktų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatas.

Papildyta punktu:

Nr. A1-83, 2019-02-08, paskelbta TAR 2019-02-11, i. k. 2019-02077

12. Ši darbo sutartis gali būti pakeista ar papildyta raštišku šalių susitarimu, išskyrus Darbo kodekse numatytus atvejus.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-83, 2019-02-08, paskelbta TAR 2019-02-11, i. k. 2019-02077

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. A1-83, 2019-02-08, paskelbta TAR 2019-02-11, i. k. 2019-02077

13. Ši darbo sutartis gali būti nutraukta Darbo kodekso nustatytais pagrindais.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-83, 2019-02-08, paskelbta TAR 2019-02-11, i. k. 2019-02077

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. A1-83, 2019-02-08, paskelbta TAR 2019-02-11, i. k. 2019-02077

14. Ginčai dėl šios darbo sutarties nagrinėjami Darbo kodekso nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-83, 2019-02-08, paskelbta TAR 2019-02-11, i. k. 2019-02077

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. A1-83, 2019-02-08, paskelbta TAR 2019-02-11, i. k. 2019-02077

15. Ši darbo sutartis sudaroma dviem egzemplioriais: vienas pateikiamas darbdaviui, kitas – darbuotojui.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. A1-83, 2019-02-08, paskelbta TAR 2019-02-11, i. k. 2019-02077

16. Sutarties šalių parašai:

Darbdavys – fizinis asmuo arba darbdavio atstovas        _____________         __________________

(parašas)                           (vardas ir pavardė)

Darbuotojas                                                                     _____________         __________________

(parašas)                           (vardas ir pavardė)

Darbo sutartis pasibaigė ______________________________.

Pagrindas _______________________________________________________________________________

(nurodoma darbuotojo pareiškimo data, susitarimo dėl darbo sutarties nutraukimo šalių susitarimu

data, darbdavio sprendimo nutraukti sutartį ar konstatuoti darbo sutarties pasibaigimą data ir (jei

taikoma) numeris)

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. A1-83, 2019-02-08, paskelbta TAR 2019-02-11, i. k. 2019-02077

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-83, 2019-02-08, paskelbta TAR 2019-02-11, i. k. 2019-02077

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. A1-343 „Dėl Pavyzdinės darbo sutarties formos patvirtinimo“ pakeitimo

Call Now ButtonPaskambinkite

Pin It on Pinterest

Share This