Category:Civilinė teisė

Įstatymų, nutarimų, kodeksų nuorodos e-tar

LR civilinis kodeksas e-tar LR civilinio proceso kodeksas e-tar Baudžiamojo proceso kodeksas e-tar Baudžiamasis kodeksas e-tar Juridinių asmenų nemokumo įstatymas

Read More

Juridinių asmenų nemokumo įstatymas 2020

LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ NEMOKUMO ĮSTATYMAS 2019 m. birželio 13 d. Nr. XIII-2221 Vilnius I DALIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymas 1. Šio įstatymo tikslas – sudaryti sąlygas veiksmingam juridinių asmenų nemokumo procesui, užtikrinant kreditorių ir juridinių asmenų interesų pusiausvyrą. 2. Šis įstatymas reguliuoja juridinių asmenų restruktūrizavimo ir bankroto procesus, taip pat […]

Read More

Civilinio kodekso normų aiškinimo principai

1.9 straipsnis. Civilinio kodekso normų aiškinimo principai 1. Siekiant užtikrinti šio kodekso vientisumą ir atskirų struktūrinių dalių suderinamumą, taikant jo normas jos aiškinamos atsižvelgiant į šio kodekso sistemą bei struktūrą. 2. Šiame kodekse vartojami žodžiai ir jų junginiai aiškinami pagal jų bendrinę reikšmę, išskyrus atvejus, kai iš konteksto matyti, kad žodis ar žodžių junginys vartojamas […]

Read More

Įstatymo ir teisės analogija

1.8 straipsnis. Įstatymo ir teisės analogija 1. Civilinės teisės normų nesureglamentuotiems civiliniams santykiams taikomi panašius santykius reglamentuojantys civiliniai įstatymai (įstatymo analogija). 2. Jeigu nėra panašius santykius reglamentuojančių civilinių įstatymų, taikomi bendrieji teisės principai (teisės analogija). 3. Neleidžiama pagal analogiją taikyti specialių teisės normų, t. y. bendrųjų taisyklių išimtis numatančių normų.

Read More

Civilinių įstatymų galiojimas

1.7 straipsnis. Civilinių įstatymų galiojimas 1. Galioja tik įstatymų nustatyta tvarka paskelbti civiliniai įstatymai ir kiti civilinius santykius reglamentuojantys teisės aktai. 2. Civiliniai įstatymai ir kiti civilinius santykius reglamentuojantys teisės aktai negalioja atgaline tvarka.

Read More

Įstatymų nežinojimas ar netinkamas jų nuostatų suvokimas

1.6 straipsnis. Įstatymų nežinojimas ar netinkamas jų nuostatų suvokimas Įstatymų nežinojimas ar netinkamas jų nuostatų suvokimas neatleidžia nuo juose numatytų sankcijų taikymo ir nepateisina įstatymų reikalavimų nevykdymo ar netinkamo jų vykdymo.

Read More

Teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų taikymas

1.5 straipsnis. Teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų taikymas 1. Civilinių teisinių santykių subjektai, įgyvendindami savo teises bei atlikdami pareigas, privalo veikti pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus. 2. Kai įstatymai nedraudžia civilinių teisinių santykių subjektams šalių susitarimu nusistatyti tarpusavio teisių ir pareigų, šie subjektai turi vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais. 3. Jeigu įstatymai ar […]

Read More

Papročiai

1.4 straipsnis. Papročiai 1. Įstatymų ar sutarčių nustatytais atvejais civiliniai santykiai reglamentuojami pagal papročius. 2. Papročiai netaikomi, jeigu jie prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms arba sąžiningumo, protingumo ar teisingumo principams.

Read More

Civilinių santykių teisinio reglamentavimo principai

1.2 straipsnis. Civilinių santykių teisinio reglamentavimo principai 1. Civiliniai santykiai reglamentuojami vadovaujantis jų subjektų lygiateisiškumo, nuosavybės neliečiamumo, sutarties laisvės, nesikišimo į privačius santykius, teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių, neleistinumo piktnaudžiauti teise ir visokeriopos civilinių teisių teisminės gynybos principais. 2. Civilines teises gali apriboti tik įstatymai ar įstatymų pagrindu – teismas, jeigu toks apribojimas būtinas […]

Read More

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso reglamentuojami santykiai

1.1 straipsnis. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso reglamentuojami santykiai 1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas reglamentuoja asmenų turtinius santykius ir su šiais santykiais susijusius asmeninius neturtinius santykius, taip pat šeimos santykius. Įstatymų nustatytais atvejais šis kodeksas taip pat reglamentuoja ir kitokius asmeninius neturtinius santykius. 2. Turtiniams santykiams, kurie pagrįsti įstatymų nustatytu asmenų pavaldumu valstybės institucijoms ir kurie […]

Read More
Call Now ButtonPaskambinkite

Pin It on Pinterest