Teismo procesiniai dokumentai

Teismo procesiniai dokumentai

Žemiau pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir negali būti laikoma teisine konsultacija. Dėl teisinės konsultacijos ar procesinių dokumentų parengimo galite kreiptis telefonu +37061494112 ar elektroniniu paštu info@verslasirteise.lt

Dokumentų formas (šablonus) galite rasti paspaudę šią nuorodąDalyvaujančių byloje asmenų procesinių dokumentų sąvoka


Dalyvaujančių byloje asmenų procesiniai dokumentai – šių asmenų ieškiniai, prašymai, pareiškimai, priešieškiniai, atsiliepimai į ieškinius ar priešieškinius, dublikai (ieškovo atsiliepimai į atsakovo pareikštą atsiliepimą), triplikai (atsakovo atsiliepimai į dubliką), atskirieji, apeliaciniai ir kasaciniai skundai ir atsiliepimai į šiuos skundus, kiti dokumentai, kuriuose rašytinio proceso metu pareikšti dalyvaujančių byloje asmenų prašymai, reikalavimai, atsikirtimai ar paaiškinimai (LR CPK 110 str.).Dalyvaujančių byloje asmenų procesinių dokumentų forma, turinys ir pateikimo tvarka


Pagal LR CPK 111 str.

1. Procesiniai dokumentai pateikiami raštu teismui, kuriam teisminga byla. Kai teismas sudarytas iš teismo rūmų, procesiniai dokumentai pateikiami teismo rūmams, į kuriuos paskirti teisėjas ar teisėjai nagrinėja bylą, išskyrus procesinius dokumentus, kuriais inicijuojamas procesas. Iš teismo rūmų sudarytam teismui procesiniai dokumentai, kuriais inicijuojamas procesas, pateikiami bet kuriuose to teismo rūmuose.

2. Kiekviename dalyvaujančio byloje asmens procesiniame dokumente turi būti:
1) teismo, kuriam paduodamas procesinis dokumentas, pavadinimas;
2) dalyvaujančių byloje asmenų procesinės padėtys, vardai, pavardės, asmens kodai (jeigu jie žinomi), gyvenamosios vietos, pareiškėjui žinomi kitų dalyvaujančių byloje asmenų procesinių dokumentų įteikimo kiti adresai, o tais atvejais, kai dalyvaujantys byloje asmenys arba vienas iš jų yra juridinis asmuo, – jo visas pavadinimas, buveinė, pareiškėjui žinomi kitų dalyvaujančių byloje asmenų procesinių dokumentų įteikimo kiti adresai, kodai, atsiskaitomųjų sąskaitų numeriai (jeigu jie žinomi) ir kredito įstaigų rekvizitai (jeigu jie žinomi);
3) procesinių dokumentų įteikimo dalyvaujančiam byloje asmeniui būdas, adresas pašto korespondencijos siuntoms, kai jis nesutampa su gyvenamosios vietos arba buveinės adresu;
4) procesinio dokumento pobūdis ir dalykas;
5) aplinkybės, patvirtinančios procesinio dokumento dalyką, ir įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes;
6) priedai, pridedami prie pateikiamo procesinio dokumento;
7) procesinį dokumentą paduodančio asmens parašas ir dokumento surašymo data.
3. Procesiniame dokumente, kuriuo atsisakoma pareikšto ieškinio, atskirojo, apeliacinio ar kasacinio skundo, turi būti pažymėta, kad pareiškėjui žinomos atsisakymo procesinės pasekmės. Procesiniame dokumente, kuriuo teismo prašoma patvirtinti šalių sudarytą taikos sutartį, turi būti pažymėta, kad pareiškėjams žinomos taikos sutarties patvirtinimo pasekmės.
4. Dalyvaujantis byloje asmuo, kuris procesinį dokumentą grindžia tarptautinio ar užsienio teismo priimta teisės aiškinimo taisykle, turi pateikti šio teismo procesinio sprendimo, kuriame suformuluota ši taisyklė, kopiją, taip pat įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą jo vertimą į valstybinę kalbą.
5. Procesiniame dokumente, kurį teismui pateikia atstovas, turi būti nurodyti šio straipsnio 2 dalies 2 ir 3 punktuose numatyti duomenys apie atstovą ir prie jo turi būti pridėtas dokumentas, įrodantis atstovo teises ir pareigas, jeigu tokio dokumento byloje dar nėra arba jeigu byloje esančio įgaliojimo terminas yra pasibaigęs.
6. Už dalyvaujantį byloje asmenį, kuris negali pasirašyti, procesinį dokumentą pasirašo jo įgaliotas asmuo, nurodydamas priežastį, dėl kurios pats dalyvaujantis byloje asmuo negalėjo pasirašyti pateikiamo dokumento.Paruošiamieji dokumentai

Pagal LR CPK 112 str.
Procesiniuose dokumentuose, kuriais siekiama pasirengti žodiniam bylos nagrinėjimui, papildomai turi būti:
1) pasiūlymai, prašymai arba reikalavimai, kurie bus pareikšti žodinio nagrinėjimo metu;
2) priešingos šalies pateiktų įrodymų bei reikalavimų vertinimas;
3) įrodymai, kuriais šalis pagrindžia savo reikalavimus arba atsikirtimus. Jeigu šalis pati įrodymų pateikti negali, būtina nurodyti negalėjimo pateikti priežastį bei suformuluoti prašymą teismui juos išreikalauti, nurodant jų buvimo vietą bei aplinkybes, kurias šie įrodymai gali patvirtinti.Pateikiamų procesinių dokumentų skaičius ir kalba 

Pagal LR CPK 113 str.
1. Dalyvaujantys byloje asmenys teismui pateikia procesinių dokumentų originalus. Be to, teismui pateikiama tiek procesinių dokumentų kopijų, kad po vieną tektų priešingai šaliai (procesinio bendrininkavimo atveju – visiems bendrininkams, o kai paskirtas bendrininkų atstovas ar įgaliotas asmuo su byla susijusiems procesiniams dokumentams gauti, – tik šiam atstovui ar įgaliotam asmeniui) ir tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai procesinis dokumentas pateikiamas elektroninių ryšių priemonėmis, ir kitus šio Kodekso numatytus atvejus. Vietoj procesinio dokumento kopijų gali būti pateikti keli procesinio dokumento egzemplioriai. Kai šiame Kodekse numatytais atvejais procesinių dokumentų pateikiama mažiau, negu yra proceso dalyvių, siunčiant procesinį dokumentą proceso dalyviams, jiems pranešama, kaip galima susipažinti su procesinių dokumentų priedais.
2. Procesinių dokumentų priedų pateikiama toks pat skaičius kaip ir procesinių dokumentų, išskyrus atvejus, kai procesinio dokumento priedai pateikiami elektroninių ryšių priemonėmis ir kai dėl didelės apimties teismas leidžia nepateikti priedų dalyvaujantiems byloje asmenims.
3. Visi procesiniai dokumentai ir jų priedai teismui pateikiami valstybine kalba, išskyrus šiame Kodekse ir kituose teisės aktuose numatytas išimtis. Kai dalyvaujantys byloje asmenys, kuriems turi būti įteikti procesiniai dokumentai, nemoka valstybinės kalbos, teismui turi būti pateikti šių dokumentų vertimai į jiems suprantamą kalbą. Jeigu pateikiami dokumentai šio Kodekso numatytais atvejais turi būti išversti į užsienio kalbą, dalyvaujantys byloje asmenys turi pateikti teismui įstatymų nustatyta tvarka patvirtintus jų vertimus.


Procesinių dokumentų priedų pateikimo forma 

Pagal LR CPK 114 str.
1. Dalyvaujantis byloje asmuo, kuris procesinio dokumento turinį pagrindžia rašytiniais įrodymais, prideda jų originalus arba kopijas (skaitmenines kopijas), patvirtintas teismo, notaro (ar kito atlikti notarinius veiksmus įgalioto asmens), byloje dalyvaujančio advokato ar dokumentą išdavusio (gavusio) asmens.
2. Teismas savo iniciatyva ar dalyvaujančio byloje asmens prašymu gali pareikalauti pateikti dokumentų originalus. Dalyvaujančio byloje asmens prašymas pateikti dokumentų originalus turi būti pateikiamas ieškinyje, priešieškinyje, atsiliepime į pareikštą ieškinį arba kituose dalyvaujančių byloje asmenų procesiniuose dokumentuose. Vėliau tokį prašymą dalyvaujantys byloje asmenys gali pateikti, jeigu priežastis, dėl kurių prašymas nebuvo pateiktas anksčiau, teismas pripažįsta svarbiomis arba jeigu tokio prašymo patenkinimas neužvilkins bylos išnagrinėjimo.
3. Tais atvejais, kai su procesinio dokumento turiniu susijusi tik dalis dokumento, teismui gali būti pateikiamos atitinkamos dokumentų dalys (išrašai, ištraukos).


Teismo procesiniai dokumentai 

Pagal LR CPK 116 str.
1. Teismo procesiniai dokumentai (sprendimai, įsakymai, nutartys, nutarimai, rezoliucijos, teismo posėdžio protokolai, šaukimai ir pranešimai) – tai proceso metu teismo priimti dokumentai.
2. Visi teismo procesiniai dokumentai yra surašomi, priimami ir įteikiami šio Kodekso nustatyta tvarka.


Klausimai / atsakymai

1) Nuo kada pradedami skaičiuoti procesinių dokumentų terminai?

Procesiniai terminai pradedami skaičiuoti nuo tos dienos, kurią jie buvo įteikti adresatui. Teismo siunčiamuose dokumentuose visada yra nurodomi asmeniui nustatyti terminai tam tikriems veiksmams atlikti ir laikas, nuo kurio konkretus terminas procesiniam veiksmui atlikti yra skaičiuojamas. Jei nepavyksta procesinių dokumentų adresatui įteikti asmeniškai jo gyvenamojoje ar darbo vietoje, teismas šiuos dokumentus siunčia deklaruotos gyvenamosios vietos adresu. Jei pašto darbuotojas asmens neranda ir tuo adresu, asmeniui paliekamas pranešimas, kad jam skirti dokumentai bus 30 dienų saugomi pašto skyriuje ir jis privalo atvykti jų pasiimti. Asmeniui to nepadarius, dokumentai bus grąžinti teismui ir laikomi jam įteiktais. Taigi asmeniui, siekiančiam išvengti neigiamų pasekmių, itin svarbu būti aktyviam, sureaguoti į pašto darbuotojų paliktus pranešimus ir laiku nuvykti į pašto skyrių pasiimti jam adresuotų dokumentų.
Jei asmeniui nepavyks įteikti procesinių dokumentų, asmuo nebus deklaravęs savo gyvenamosios vietos, teismas apie prasidėjusį teismo procesą jį informuos paskelbdamas specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt skiltyje teismu_pranesimai. Procesiniai dokumentai bus laikomi įteiktais nuo paskelbimo dienos.

2) Kaip pateikti teismui procesinius dokumentus?

Procesiniai dokumentai teismui pateikiami raštu, jie gali būti pateikti tiesiogiai, išsiųsti paštu ar per elektroninę teismų sistemą.

3) Kas gali man padėti suruošti teismo procesinius dokumentus?

Dėl mokamų teisinių paslaugų galite kreiptis telefonu +37061494112 arba elektroniniu paštu info@verslasirteise.lt

Dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos informaciją galite rasti paspaudę šią nuorodą

Call Now ButtonPaskambinkite

Pin It on Pinterest

Share This