Valstybės garantuojama nemokama teisinė pagalba

Informacija apie nemokamas teisines (advokato) paslaugas

 

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad “Verslas ir teisė” gali Jums suteikti tiktai trumpą ir bendro pobūdžio teisinę konsultaciją, kuri būtų nemokama.

UAB “Verslo administravimo ir teisės paslaugų biuras” (Verslas ir teisė) neteikia nemokamų teisinių paslaugų ar nemokamų teisinių konsultacijų.

Mūsų preliminarius įkainius galite peržiūrėti čia (https://www.verslasirteise.lt/lt/paslaugos/kainos/).

Žemiau pateikiame informaciją asmenims siekiantis gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą.

 

Lietuvos Respublika garantuojamą teisinę pagalbą Lietuvos Respublikos piliečiams, taip pat Lietuvoje nuolat gyvenantiems užsienio piliečiams ir asmenims be pilietybės, jeigu kitaip nenumatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose ar tarptautinėse sutartyse, dėl turtinės padėties negalintiems tinkamai ginti savo teisių ir įstatymų saugomų interesų.

 

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos rūšys:

1) pirminė teisinė pagalba;

2) valstybinė teisinė pagalba;

3) viešųjų įstaigų teisinė pagalba.

 

Valstybės garantuojama teisinė pagalba – Lietuvos Respublikos įstatymo (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas) nustatyta tvarka teikiama teisinė informacija, teisės konsultacijos, gynyba ir atstovavimas bylų procese.

Pirminė teisinė pagalba – vietos savivaldos vykdomųjų institucijų garantuojama teisinė informacija ir teisės konsultacijos.

Valstybinė teisinė pagalba – valstybės garantuojama gynyba ir atstovavimas bylų procese.

Viešųjų įstaigų teisinė pagalba – viešųjų įstaigų nustatyta ir su Teisingumo ministerija suderinta tvarka teikiama teisinė informacija, teisės konsultacijos ir atstovavimas bylų procese įstatymų numatytais atvejais.

Teisinė informacija – informacija apie teisės sistemą, įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, teisinės pagalbos teikimą.

Teisinė konsultacija – patarimai teisės klausimais ir teisinių dokumentų rengimas.

Gynyba ir atstovavimas bylų procese – įstatymų reglamentuojama procesinė veikla ginant įtariamojo, kaltinamojo, teisiamojo, nuteistojo ar atstovaujamojo teises ir interesus baudžiamosiose, civilinėse ir administracinėse bylose.

 

Valstybės garantuojamą teisinę pagalbą turi teisę gauti:

1) asmenys, kurių turtas ir metinės pajamos atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus turto ir pajamų lygius teisinei pagalbai gauti;
2) kiti asmenys Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse numatytais atvejais.

Valstybės garantuojama teisinė pagalba neteikiama asmenims, turintiems teisę į teismo išlaidų draudimo išmokas.

 

Dokumentai, įrodantys asmenų teisę gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą

Asmenų teisę gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą įrodantys dokumentai yra:

1) turto ir pajamų deklaracijos, užpildytos prieš kreipiantis valstybės garantuojamos teisinės pagalbos. Tais atvejais, kai valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimas trunka ilgiau kaip vienerius metus, turto ir pajamų deklaracijos pateikiamos kiekvienais metais;
2) pažymos, patvirtinančios, kad asmuo gauna socialinę pašalpą arba yra valstybės išlaikomas stacionarioje globos įstaigoje;

3) kiti rašytiniai įrodymai.

Teikiant valstybinę teisinę pagalbą, kvotėjas, tardytojas, prokuroras, teisėjas ar teismas turi teisę pareikalauti papildomų rašytinių įrodymų apie asmens, kuriam teikiama valstybinė teisinė pagalba, ir jo šeimos narių turtinę padėtį.

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidos

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidos, atsižvelgiant į asmenų turto ir pajamų lygį, apmokamos:

1) pirmasis lygis – 100 procentų;

2) antrasis lygis – 95 procentais;

3) trečiasis lygis – 80 procentų;

4) ketvirtasis lygis – 65 procentais;

5) penktasis lygis – 50 procentų.

Jei pasikeičia asmens turto ir pajamų lygis valstybės garantuojamai teisinei pagalbai gauti jos teikimo metu, atitinkamai jam keičiama ir valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų dalis.

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų maksimalų dydį nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

 

PIRMINĖ TEISINĖ PAGALBA

 

Teisę gauti pirminę teisinę pagalbą turi asmenys, kurių metinės pajamos ir turtas atitinka turto ir pajamų pirmąjį lygį.

Siuntimas pirminei teisinei pagalbai gauti

1. Vietos savivaldos vykdomoji institucija jos teritorijoje gyvenantiems asmenims teikia informaciją ir išduoda siuntimus pirminei teisinei pagalbai gauti iš advokato ar advokato padėjėjo.

2. Vietos savivaldos vykdomosios institucijos siuntimas išduodamas vienos valandos trukmės pirminei teisinei pagalbai gauti.

3. Vietos savivaldos vykdomųjų institucijų siuntimai pirminei teisinei pagalbai gauti išduodami ir įtraukiami į apskaitą Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

 

Pirminės teisinės pagalbos teikimas

Advokatai ir advokatų padėjėjai pirminę teisinę pagalbą teikia pagal vietos savivaldos vykdomųjų institucijų išduotus siuntimus pirminei teisinei pagalbai gauti.

Advokatų, advokatų padėjėjų ir vietos savivaldos vykdomųjų institucijų pirminės teisinės pagalbos teikimo ir apmokėjimo sąlygos nustatomos advokatų ir vietos savivaldos vykdomųjų institucijų sudaromose pirminės teisinės pagalbos teikimo sutartyse. Tipinę sutarties formą tvirtina teisingumo ministras.

 

VALSTYBINĖ TEISINĖ PAGALBA

 

Valstybinę teisinę pagalbą teikia advokatai pagal kvotėjo, tardytojo, prokuroro, teisėjo ar teismo paskyrimą. Įstatymų numatytais atvejais ir tvarka valstybinę teisinę pagalbą gali teikti advokatų padėjėjai.

Asmens prašymu valstybinei teisinei pagalbai teikti skiriamas jo nurodytas advokatas arba advokato padėjėjas, jei yra šio sutikimas.

 

Asmenys, turintys teisę gauti valstybinę teisinę pagalbą

Teisę gauti valstybinę teisinę pagalbą įstatymų numatytais atvejais turi asmenys, jeigu jie yra:

1) įtariamieji, kaltinamieji, teisiamieji ar nuteistieji baudžiamosiose bylose;

2) nukentėjusieji ir civiliniai ieškovai baudžiamosiose bylose, ieškovai, atsakovai, tretieji asmenys, pareiškiantys savarankiškus reikalavimus, civilinėse bylose ir pareiškėjai administracinėse bylose.

 

Prašymas suteikti valstybinę teisinę pagalbą

Asmuo, turintis teisę gauti valstybinę teisinę pagalbą, pateikia prašymą pareigūnui ar institucijai, kurie priima sprendimą dėl teisinės pagalbos suteikimo. Prašymo valstybinei teisinei pagalbai gauti tipinę formą tvirtina teisingumo ministras.

Sprendimą dėl valstybinės teisinės pagalbos suteikimo priima pareigūnas arba institucija, kurių žinioje yra byla.

Būtinąjį gynėjo dalyvavimą baudžiamųjų bylų procese nustato Baudžiamojo proceso kodeksas.

 

 

VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ TEISINĖ PAGALBA

 

Viešosios įstaigos turi teisę teikti teisinę pagalbą ir (arba) koordinuoti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą šių įstaigų nustatyta tvarka, suderinta su Teisingumo ministerija.

Teisinę pagalbą teikiančios viešosios įstaigos turi teisę sudaryti galimybę teisės mokslų studentams atlikti teisinės pagalbos teikimo praktiką.

Teisinę pagalbą teikiančios viešosios įstaigos gali sudaryti su vietos savivaldos vykdomosiomis institucijomis pirminės teisinės pagalbos teikimo sutartis.

 

VALSTYBĖS GARANTUOJAMOS TEISĖS PAGALBOS TARNYBA

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba – valstybės biudžetinė įstaiga, nagrinėjanti asmenų prašymus ir priimanti sprendimus dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo. Tarnyba atsakinga už advokatų atranką ir sutarčių su jais sudarymą. Ji koordinuoja antrinės teisinės pagalbos teikimą baudžiamosiose bylose, priima asmenų prašymus kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą ir konsultuoja savivaldybių institucijas dėl pirminės teisinės pagalbos teikimo.

Tarnybos misija – užtikrinti valstybės paramos įgyvendinimą žmonėms dėl socialinės padėties neįgalintiems realizuoti savo teisių į teisminę gynybą, kad kiekvienam būtų sudaryta galimybė lygiai ir vienodai siekti teisingumo.

Tarnyba turi skyrius Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje.

 

Skambinkite tel. 8 700 00 211
Susisiekite el. paštu teisinepagalba@vgtpt.lt

 

KUR KREIPTIS DĖL NEMOKAMOS TEISINĖS PAGALBOS

Elektrėnų, Šalčininkų rajono, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Trakų rajono, Ukmergės rajono, Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono savivaldybių gyventojai dėl antrinės teisinės pagalbos suteikimo turi kreiptis į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą (adresas: Odminių g. 3, Vilnius. Tel. 8 700 00 211).

Alytaus miesto, Alytaus rajono, Birštono, Druskininkų, Jonavos rajono, Jurbarko rajono, Kaišiadorių rajono, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Kauno miesto, Kauno rajono, Kėdainių rajono, Lazdijų rajono, Marijampolės, Prienų rajono, Šakių rajono, Varėnos rajono ir Vilkaviškio rajono savivaldybių gyventojai dėl antrinės teisinės pagalbos suteikimo turi kreiptis į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Kauno skyrių(adresas: Kęstučio g. 21, Kaunas. Tel. 8 700 00 177).

Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono, Kretingos rajono, Neringos, Pagėgių, Palangos miesto, Plungės rajono, Rietavo, Skuodo rajono, Šilalės rajono, Šilutės rajono ir Tauragės rajono savivaldybių gyventojai dėl antrinės teisinės pagalbos suteikimo turi kreiptis į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Klaipėdos skyrių(adresas: Herkaus Manto g. 37, Klaipėda. Tel. 8 700 00 191).

Anykščių rajono, Biržų rajono, Ignalinos rajono, Kupiškio rajono, Molėtų rajono, Panevėžio miesto, Panevėžio rajono, Pasvalio rajono, Rokiškio rajono, Utenos rajono, Visagino miesto ir Zarasų rajono savivaldybių gyventojai dėl antrinės teisinės pagalbos suteikimo turi kreiptis į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Panevėžio skyrių(adresas: Klaipėdos g. 72, Panevėžys. Tel. 8 700 355 02).

Akmenės rajono, Joniškio rajono, Kelmės rajono, Mažeikių rajono, Pakruojo rajono, Radviliškio rajono, Raseinių rajono, Šiaulių miesto, Šiaulių rajono ir Telšių rajono savivaldybių gyventojai dėl antrinės teisinės pagalbos suteikimo turi kreiptis į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Šiaulių skyrių(adresas: Vasario 16-osios g. 49, Šiauliai. Tel. 8 700 00 214).

 

KOKIUS DOKUMENTUS REIKIA PATEIKTI TARNYBAI

Atvykus į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą ar jos teritorinius skyrius reikės pateikti:
Užpildytą prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą;
Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą: pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą nuolat ar laikinai gyventi Lietuvoje /Europos Sąjungos valstybėje;
Prie prašymo suteikti antrinę teisinę pagalbą turite pateikti Jūsų reikalavimą pagrindžiančius dokumentus (pavyzdžiui, Jūsų byloje jau priimtus teismų sprendimus; sutartį, jeigu Jūsų reikalavimai susiję su sutarties vykdymu ir pan.).

Prašymas ir asmens teisę gauti antrinę teisinę pagalbą įrodantys dokumentai taip pat gali būti pateikiami paštu arba elektroninėmis priemonėmis, jeigu turite elektroninį parašą.

Jei tarnybos prašote įvertinti, ar atsižvelgiant į Jūsų pajamas ir turtą Jums gali būti teikiama antrinė teisinė pagalba, be prašymo ir asmens dokumento turite pateikti Metinę pajamų ir turto deklaraciją(deklaracijos pildymo pavyzdys) antrinei teisinei pagalbai gauti.

Jei Jūs priklausote vienai iš toliau išvardintų grupių, kurioms antrinė teisinė pagalba teikiama neatsižvelgiant į asmens turtą ir pajamas, be prašymo ir asmens dokumento Jums papildomai reikės pateikti:

Asmenys Turi pateikti papildomus dokumentus
Nukentėjusieji dėl nusikaltimų atsiradusios žalos atlyginimo bylose
Ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro nutarimą ar teismo nutartį, kuriais asmuo pripažįstamas nuketėjusiuoju ir (ar) teismo nuosprendį.
Turintys teisę į socialinę pašalpą
Asmens deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės arba, jei asmuo neturi gyvenamosios vietos, savivaldybės, kurioje asmuo gyvena, išduotą pažymą, patvirtinančią, kad asmuo yra socialinės pašalpos gavėjas.
Išlaikomi stacionariose socialinės globos įstaigose
Stacionarios globos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens išduotą pažymą, patvirtinančią, kad šis asmuo yra valstybės išlaikomas stacionarioje globos įstaigoje.
Kuriems nustatytas sunkus neįgalumas arba kurie pripažinti nedarbingais, taip pat šių asmenų globėjams
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą dokumentą, patvirtinantį nustatytą asmeniui neįgalumo lygį arba darbingumo lygį (iki 2005 m. liepos 1 d. – Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojų konsultacinės komisijos arba Valstybinės medicininės socialinės ekspertizės komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotas invalidumo pažymėjimas, nuo 2005 m. 1iepos 1 d. – Neįgalumo ir darbingumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduota Darbingumo lygio pažyma), o nurodytų asmenų globėjams – ir dokumentas, patvirtinantis, kad jie yra paskirti globėjais.
Kurie dėl objektyvių priežasčių negali disponuoti savo turtu ir lėšomis
Turto arešto aktą ir (ar) kitus dokumentus, patvirtinančius objektyvias priežastis, dėl kurių asmuo negali disponuoti savo turtu ir lėšomis, bei Metinę pajamų ir turto deklaraciją antrinei teisinei pagalbai gauti.
Sergantys sunkiomis psichikos ligomis, kai sprendžiami jų priverstinio paguldymo į psichiatrijos įstaigą ir gydymo klausimai, ir jų globėjams.
Sveikatos priežiūros įstaigos pažymą, patvirtinančią, kad asmuo serga sunkia psichikos liga, o nurodytų asmenų globėjams – ir dokumentą, patvirtinantį, kad jie yra paskirti globėjais.
Asmenys bylose dėl gimimo registravimo
Civilinės metrikacijos įstaigos išvadą dėl atsisakymo registruoti gimimą ar atkurti gimimo įrašą.
Asmenys bylose dėl neteisėtai išvežto ar laikomo vaiko grąžinimo pagal 1980 m. spalio 25 d. Hagos konvenciją dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų
Dokumentą, patvirtinantį, kad prašymas dėl neteisėtai išvežto ar laikomo vaiko grąžinimo pagal Hagos konvenciją yra priimtas centrinėje institucijoje ir neteisėtai išvežtas ar laikomas vaikas nebuvo grąžintas, taip pat šio prašymo kopija.
Kurie turi teisę gauti pagalbą nagrinėjant baudžiamąsias bylas
Jokių dokumentų patys neteikia. Teisę gauti antrinę teisinę pagalbą patvirtina ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro ar teismo priimti sprendimai, kad įtariamajam, kaltinamajam, nuteistajam būtinas gynėjas.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad asmuo, kuris, siekdamas gauti antrinę teisinę pagalbą, pateikė informaciją žinodamas, kad ji neteisinga, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

PAPILDOMA INFORMACIJA

 

Turto lygiai priklauso nuo jūsų gyvenamosios vietovės ir turimų išlaikytinių skaičiaus, kiekvienoje vietovėje ji yra skirtinga.
Pateikti reikia kelių rūšių dokumentai patvirtinčius jūsų teisę į antrinę valstybės garantuojamą teisinę pagalbą:
Pirmieji patvirtina, kad jūsų pajamos ir (ar) turtas neviršija vyriausybės nustatytų lygių norint gauti 100 proc. arba 50 proc. valstybės finansuojamų lygių antrinei teisinei pagalbai gauti.
Antrieji patvirtina jūsų tapatybę, pasas, tapatybės kortelė, naujos kartos vairuotjo pažymėjimas, neįgaliojo liudijimas, pensininko pažymėjimas, studento pažymėjimas, moksleivio pažymėjimas.
Tretieji patvirtina jūsų išlaikytinių, globotinių skaičių. Vaikų gimimo liudijimai, teismo sprendimas paskirti jus globėju ir pan.
Prie prašymo antrinei teisinei pagalbai turi būti pridedami dokumentai patvirtinantys jūsų teisę į valstybės finansuojamą advokatą. Taip pat pridedami, reikalavimą pagrindžiantys dokumentai.
Norint gauti valstybės finansuojamą advokatą turite pateikti dokumentus patvirtinančius tokia jūsų teisę.
Užpildyti prašymą antrinei teisinei pagalbai gauti pridedant dokumentų kopijas, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jei turite vaikų, vaikų gimimo liudijimų kopijas

 

 

 

 

 

 

Call Now ButtonPaskambinkite

Pin It on Pinterest

Share This