Bankroto administratoriaus atlyginimo rekomendaciniai dydžiai

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL BANKROTO ADMINISTRAVIMO IŠLAIDŲ REKOMENDACINIŲ DYDŽIŲ SĄRAŠO IR ATLYGINIMO ADMINISTRATORIUI UŽ BANKROTO ADMINISTRAVIMĄ NUSTATYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2016 m. balandžio 27 d. Nr. 415
Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 36 straipsnio 2 ir 5 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

 1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. Bankroto administravimo išlaidų rekomendacinių dydžių sąrašą;

1.2. Atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisykles.

 1. Įpareigoti Lietuvos Respublikos finansų ministeriją ne rečiau kaip kartą per 3 metus peržiūrėti Bankroto administravimo išlaidų rekomendacinių dydžių sąrašą ir teikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl šių dydžių pakeitimo.
 1. Šis nutarimas įsigalioja 2016 m. gegužės 1 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Ūkio ministras, pavaduojantis

finansų ministrą                                                                               Evaldas Gustas

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2016 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 415

 

 

 

BANKROTO ADMINISTRAVIMO IŠLAIDŲ REKOMENDACINIŲ DYDŽIŲ SĄRAŠAS

 

 

 

Eil. Nr.

 

Įmonės dydis*

Bankroto administravimo išlaidų rekomendaciniai dydžiai, išreikšti minimaliosiomis mėnesinėmis algomis
procesas vykdomas teismo tvarka procesas vykdomas ne teismo tvarka**
įmonė neturi įmonės veiklos rūšies ir bankroto proceso vykdymo ypatumų***

 

 

įmonė, vykdanti veiklą, kurios priežiūra priskirta Lietuvos bankui įmonė priklauso ne tik Lietuvos Respublikos, bet ir kitos valstybės (kitų valstybių) jurisdikcijai, arba jos turtas yra daugiau negu vienoje valstybėje įmonė nėra nutraukusi ūkinės komercinės veiklos įmonė, kuriai taikomas supaprastintas bankroto procesas įmonė neturi įmonės veiklos rūšies ir bankroto proceso vykdymo ypatumų įmonė priklauso ne tik Lietuvos Respublikos, bet ir kitos valstybės (kitų valstybių) jurisdikcijai, arba jos turtas yra daugiau negu vienoje valstybėje įmonė nėra nutraukusi ūkinės komercinės veiklos
 

1

 

2

 

3

4 5 6 7 8 9 10
 

1.

Maža įmonė  

25

105 35 135 10 15 25 75
 

2.

Vidutinė įmonė  

55

230 80 295 25 35 50 175
 

3.

Didelė įmonė  

185

760 260 985 x 75 105 395

 

* Bankrutuojančios įmonės dydis nustatomas pagal įmonės atrankinio dydžio, kaip jis suprantamas Bankroto administratorių atrankos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 9 d. nutarimu Nr. 647 „Dėl Bankroto administratorių atrankos taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Atrankos taisyklės), reikšmę. Bankrutavusios įmonės dydis tikslinamas pagal sisteminio įmonės dydžio, kaip jis suprantamas Atrankos taisyklėse, reikšmę, jeigu įmonės atrankinis ir sisteminis dydžiai Įmonių restruktūrizavimo ir bankroto informacinėje sistemoje yra skirtingi.

** Kai bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, įmonės dydis nustatomas vadovaujantis Atrankos taisyklių 9–13 punktų nuostatomis.

*** Įmonės veiklos rūšies ir bankroto proceso vykdymo ypatumai nustatomi pagal tai, ar įmonės bankroto procesas vykdomas teismo ar ne teismo tvarka, ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintame Pagal veiklos rūšies arba bankroto proceso vykdymo ypatumus išskirtų įmonių apraše nurodytą įmonę apibūdinantį kriterijų – veiklos rūšį ar bankroto proceso vykdymo ypatumus. Jeigu įmonei taikomi du ar daugiau įmonės veiklos rūšies ir bankroto proceso vykdymo ypatumų, bankroto administravimo išlaidų rekomendacinis dydis nustatomas taikant vieną iš ypatumų, kuriam esant įmonės administravimo išlaidų rekomendacinis dydis yra didžiausias.

 

––––––––––––––––––––

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2016 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 415

 

 

 

ATLYGINIMO ADMINISTRATORIUI UŽ BANKROTO ADMINISTRAVIMĄ NUSTATYMO TAISYKLĖS

 

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato rekomendacinius bankroto administratoriaus (toliau – administratorius) atlyginimo dydžius ir jų nustatymo tvarką.
 1. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme.

 

II SKYRIUS

REKOMENDACINIAI ADMINISTRATORIAUS ATLYGINIMO DYDŽIAI

 

 1. Rekomendacinis administratoriaus atlyginimo dydis apskaičiuojamas pagal formulę:

A = Amin + Pį + Pb + Pt, kur:

A – rekomendacinis administratoriaus atlyginimas;

Amin – minimalus administratoriaus atlyginimas;

Pį – priemoka už bankroto metu gautas įplaukas – lėšas iš parduoto įmonės turto ir turto perėmėjo sumokėtų administravimo išlaidų, taip pat už bankroto metu išieškotas sumas (toliau – įplaukos), – kaupiamas atskiroje banko sąskaitoje lėšoms per bankroto procesą kaupti ir atsiskaityti su kreditoriais (toliau – priemoka už įplaukas);

Pb – priemoka už įmonei iškeltų bylų ir jos pareikštų civilinių ieškinių sudėtingumą ir skaičių (toliau – priemoka už bylas);

Pt – priemoka už įmonės turto pardavimą didesne nei kreditorių susirinkimo nustatyta kaina, kai šis turtas parduodamas ne iš varžytynių, taip pat už sumų išieškojimą už beviltiškomis laikytas skolas (toliau – priemoka už sėkmingą turto pardavimą).

 1. Minimalus administratoriaus atlyginimas (Amin) nustatomas pagal Bankroto administratorių atrankos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 9 d. nutarimu Nr. 647 „Dėl Bankroto administratorių atrankos taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Atrankos taisyklės), nustatytą įmonę apibūdinančio kriterijaus – įmonės dydžio – reikšmę, pagal tai, ar įmonės bankroto procesas vykdomas teismo ar ne teismo tvarka, ir pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintame Pagal veiklos rūšies arba bankroto proceso vykdymo ypatumus išskirtų įmonių apraše nurodytą įmonę apibūdinantį kriterijų – veiklos rūšį ar bankroto proceso vykdymo ypatumus (1 priedas).
 1. Jeigu įmonei taikomi du ar daugiau įmonės veiklos rūšies ir bankroto proceso vykdymo ypatumų, minimalus administratoriaus atlyginimas (Amin) nustatomas taikant vieną iš ypatumų, kuriam esant minimalus administratoriaus atlyginimas (Amin) yra didžiausias.
 1. Priemoka už įplaukas (Pį) apskaičiuojama už įplaukas, gautas per visą bankroto procesą (2 priedas).
 1. Priemoka už bylas (Pb) apskaičiuojama atsižvelgiant į teisingumo ministro patvirtintas rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio.
 1. Priemoka už sėkmingą turto pardavimą (Pt) negali viršyti 30 procentų turto, parduodamo ne iš varžytynių, pardavimo ir kreditorių susirinkimo nustatytos šio turto pardavimo kainų skirtumo ir sumų, išieškotų už beviltiškomis laikytas skolas.

 

III SKYRIUS

REKOMENDACINIŲ ADMINISTRATORIAUS ATLYGINIMO DYDŽIŲ NUSTATYMAS

 

 1. Bankroto proceso pradžioje, tvirtinant įmonės bankroto administravimo išlaidų sąmatą, minimalus administratoriaus atlyginimas (Amin) nustatomas pagal įmonės atrankinio dydžio, kaip jis suprantamas Atrankos taisyklėse, reikšmes.
 1. Jeigu bankroto proceso eigoje Įmonių restruktūrizavimo ir bankroto informacinėje sistemoje fiksuojama įmonės sisteminio dydžio, kaip jis suprantamas Atrankos taisyklėse, reikšmė nesutampa su įmonės atrankinio dydžio reikšme, minimalus administratoriaus atlyginimas (Amin) pakeičiamas pagal įmonės sisteminio dydžio, kaip jis suprantamas Atrankos taisyklėse, reikšmę.
 1. Priemoka už bylas (Pb) nustatoma, jeigu administratorius teisminiame procese nesinaudoja papildoma specialistų pagalba, kuria pasinaudojus būtų didinamos bankroto administravimo išlaidos.
 1. Priemokos už sėkmingą turto pardavimą (Pt) dydis (procentais) ir jos mokėjimo sąlygos nustatomi kreditorių susirinkimo su administratoriumi sudaromoje pavedimo sutartyje.

 

 

 

––––––––––––––––––––

 

Atlyginimo administratoriui už bankroto

administravimą nustatymo taisyklių
1 priedas

 

 

 

MINIMALIŲ ADMINISTRATORIAUS ATLYGINIMO DYDŽIŲ SĄRAŠAS

 

 

 

 

Eil. Nr.

 

Įmonės dydis

Minimalūs administratoriaus atlyginimo dydžiai, išreikšti minimaliosiomis mėnesinėmis algomis
procesas vykdomas teismo tvarka procesas vykdomas ne teismo tvarka
įmonė neturi įmonės veiklos rūšies ir bankroto proceso vykdymo ypatumų įmonė, vykdanti veiklą, kurios priežiūra priskirta Lietuvos bankui įmonė priklauso ne tik Lietuvos Respublikos, bet ir kitos valstybės (kitų valstybių) jurisdikcijai, arba jos turtas yra daugiau negu vienoje valstybėje įmonė nėra nutraukusi ūkinės komercinės veiklos įmonė, kuriai taikomas supaprastintas bankroto procesas įmonė neturi įmonės veiklos rūšies ir bankroto proceso vykdymo ypatumų įmonė priklauso ne tik Lietuvos Respublikos, bet ir kitos valstybės (kitų valstybių) jurisdikcijai, arba jos turtas yra daugiau negu vienoje valstybėje įmonė nėra nutraukusi ūkinės komercinės veiklos
 

1

 

2

 

3

4 5 6 7 8 9 10
 

1.

Maža įmonė  

6

14 7 23 3 5 5 16
 

2.

Vidutinė įmonė  

17

40 19 64 7 12 14 45
 

3.

Didelė įmonė  

40

93 45 149 17 28 31 105

 

 

 

––––––––––––––––––––

 

Atlyginimo administratoriui už bankroto

administravimą nustatymo taisyklių
2 priedas

 

 

 

PRIEMOKOS UŽ ĮPLAUKAS DYDIS

 

 

 

Įplaukos (eurais) Priemoka už įplaukų dalį, viršijančią 1 stulpelyje nurodytą sumą (procentais) Priemoka už įplaukų dalį, viršijančią 1 stulpelyje nurodytą sumą (eurais)
nuo iki
1 2 3 4 = (2-1)x3/100
1 001 30 000 15 Pį1
30 001 300 000 4 Pį2
300 001 3 000 000 0,5 Pį3
nuo 3 000 001 0,1 Pį4
Pį = Pį1+ Pį2+ Pį3+ Pį4

Priemoka už įplaukas (Pį) apskaičiuojama nuo visų per bankroto procesą gautų įplaukų sumos, sudedant lentelės 2 ir 1 stulpeliuose nurodytų sumų skirtumų 3 stulpelyje nurodytas procentines dalis.

Pavyzdys. Per bankroto procesą parduoti 3 turto vienetai, kurių pardavimo kaina – 20 000 eurų, 15 000 eurų ir 5 000 eurų. Įplaukų suma – 40 000 eurų. Priemoka už įplaukas (Pį) nustatoma taip: (30 000 – 1 001) x 15 procentų + (40 000 – 30 001) x 4 procentai = 4 750 eurų.

 

 

 

––––––––––––––––––––

Call Now ButtonPaskambinkite

Pin It on Pinterest

Share This