Paveldėjimas

Pagal Civilinį kodeksą paveldėjimas yra mirusio fizinio asmens turtinių teisių, pareigų ir kai kurių asmeninių neturtinių teisių perėjimas jo įpėdiniams pagal įstatymą arba (ir) įpėdiniams pagal testamentą. Paveldėti galima dviem būdais:

  1. pagal įstatymą; arba
  2. pagal testamentą.

Toliau kiekvienas iš šių būdų aptariamas atskirai:

Paveldėjimas pagal įstatymą galimas, kai palikėjas nėra įstatymų nustatyta tvarka surašęs testamento arba testamente nėra aptartas visas palikėjo turtas. Įpėdiniais gali būti fiziniai asmenys, kurie buvo gyvi palikėjo mirties momentu, palikėjo vaikai, gimę po jo mirties, taip pat Lietuvos valstybė. Paveldint pagal įstatymą, antros ir kitų eilių įpėdiniai paveldi pagal įstatymą tiktai nesant pirmesnės eilės įpėdinių arba jiems nepriėmus ar atsisakius palikimo, taip pat tuo atveju, kai iš visų pirmesnės eilės įpėdinių atimta paveldėjimo teisė. Pažymėtina, kad mirusio palikėjo sutuoktinis pagal įstatymą gali paveldėti tik su pirmos arba antros eilės įpėdiniais, jei tokių yra. Tokiais atvejais sutuoktiniui tenka viena ketvirtoji palikimo (jei įpėdinių ne daugiau kaip trys, neįskaitant sutuoktinio).

Svarbu tai, kad palikimas pereina įpėdiniams nepakitęs, t.y. tokios būklės, kokios buvo palikėjo mirties metu. Įpėdiniai negali priimti turto dalimis, todėl priimant palikimą reikia išsiaiškinti, ar palikėjas neturėjo skolinių įsipareigojimų, nes tokiu atveju įpėdinis priėmęs palikimą, prisiimtų ir pareigą padengti skolas.

Norint priimti palikimą, reikia per 3 mėnesius kreiptis į atitinkamą instituciją, t.y. notarą arba teismą. Paprasčiausias ir lengviausias kelias yra kreiptis į notarą, tačiau jeigu įpėdinis nėra užtikrintas dėl palikėjo skolinių įsipareigojimų, tinkamiausias variantas būtų kreiptis į teismą tam, kad būtų sudarytas turto apyrašas. Praleidus 3 mėnesių terminą, galima kreiptis į teismą, kad jis būtų atnaujintas, tačiau tam turi būti nurodoma svarbi priežastis.

Paveldėjimas pagal testamentą galimas, kai testatorius pats sudaro testamentą. Civiliniame kodekse yra nustatyti atvejai, kuomet testamentas laikomas negaliojančiu:

  1. sudarytas neveiksnaus asmens;
  2. sudarytas asmens, kurio veiksnumas apribotas dėl piktnaudžiavimo alkoholiu, narkotinėmis ar toksinėmis medžiagomis;
  3. kurio turinys neteisėtas ar nesuprantamas ir kitais sandorių pripažinimo negaliojančiais atvejais.

Ieškinį dėl testamento ar jo atskirų dalių pripažinimo negaliojančiomis gali pareikšti tik kiti įpėdiniai pagal įstatymą arba pagal testamentą, kurie paveldėtų, jeigu testamentas ar jo atskiros dalys būtų pripažintos negaliojančiomis.

Svarbu yra tai, kad palikėjo vaikai (įvaikiai), sutuoktinis, tėvai (įtėviai), kuriems palikėjo mirties dieną reikalingas išlaikymas, paveldi, nepaisant testamento turinio, pusę tos dalies, kuri kiekvienam iš jų tektų paveldint pagal įstatymą (privalomoji dalis), jeigu testamentu neskirta daugiau.

Kai miręs asmuo yra sudaręs testamentą, pretendentai į palikimą pagal testamentą privalo per 3 mėnesius kreiptis į notarą ir informuoti pastarąjį apie norą priimti palikimą. Atkreiptinas dėmesys, kad tokiu atveju įpėdiniai privalo kreiptis į konkrečios teritorijos (pagal palikimo vietą) notarą ir jam pateikti mirusio asmens mirties liudijimą. Praleidus 3 mėnesių terminą, galima kreiptis į teismą, kad jis būtų atnaujintas, tačiau tam turi būti nurodoma svarbi priežastis.

Juridiniai asmenys fizinių asmenų turtą gali paveldėti tik pagal testamentą.

Pastebėtina, kad įpėdinis pagal įstatymą ar įpėdinis pagal testamentą turi teisę per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos atsisakyti palikimo. Neleidžiama atsisakyti su sąlygomis ir išlygomis arba dalies palikimo.

Palikimo priėmimo būdai yra trys:

  1. Įpėdiniui pradėjus faktiškai valdyti paveldimą turtą;
  2. Įpėdiniui padavus pareiškimą palikimo atsiradimo vietos notarui dėl palikimo priėmimo;
  3. Įpėdiniui kreipusis į palikimo atsiradimo vietos apylinkės teismą dėl turto apyrašo sudarymo.

Priimdamas palikimą faktiškai pradėjęs paveldimą turtą valdyti, įpėdinis savo valią išreiškia konkliudentiniais veiksmais, kurie akivaizdžiai rodo, kad įpėdinis palikimą priėmė bei išreiškė savo valią tapti palikėjo turto savininku. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad, nors asmens, pradėjusio faktiškai valdyti paveldėtą turtą, valia nėra išreiškiama oficialia forma (pateikiant įgaliotai institucijai pareiškimą, prašymą ir pan.), tačiau toks palikimo priėmimo būdo įgyvendinimas sukuria tokius pat teisinius padarinius kaip ir pasinaudojus kitais palikimo priėmimo būdais – asmuo laikomas priėmusiu palikimą. Faktinis palikimo priėmimas reiškia, kad įpėdinis atlieka veiksmus, kuriais parodo, jog jis siekia įgyti palikėjo turtą nuosavybės teise. Išvadą, ar įpėdinis priėmė palikimą, pradėdamas faktiškai jį valdyti, galima padaryti tik išanalizavus ir įvertinus reikšmingų aplinkybių visumą. Tuo atveju, kai įpėdinis faktiškai savo veiksmais priima palikimą, šis faktas turi būti nustatytas teismo tvarka. Įpėdinis, priėmęs palikimą faktiniu valdymu, norėdamas remtis nuosavybės teise į paveldėtą turtą prieš trečiuosius asmenis, turi įregistruoti šią nuosavybės teisę viešajame registre. Kad galėtų tai padaryti, įpėdinis turi kreiptis į teismą dėl palikimo priėmimo fakto nustatymo ir įrodyti, jog jis per įstatymo nustatytą terminą pradėjo faktiškai valdyti paveldimą turtą ir tokiu būdu priėmė palikimą.
Kaip jau minėta anksčiau, palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimas turi būti paduodamas per 3 mėn. nuo palikimo atsiradimo dienos. Tai yra paprasčiausias ir lengviausias kelias.

Kreiptis į teismą dėl turto apyrašo sudarymo rekomenduojama tais atvejais, kai neaišku kiek skolinių įsipareigojimų turi palikėjas. Įpėdinis, priėmęs palikimą minėtu būdu, už palikėjo skolas atsakys tik paveldėtu turtu. Kitu atveju įpėdinis atsako visu savo turtu. Jeigu sudarant turto apyrašą įpėdinis dėl savo kaltės nurodė ne visą turtą, sudarantį palikimą, nuslėpė palikėjo skolininkus, įpėdinio iniciatyva į palikimo sudėtį buvo įrašyta nesanti skola, sužinojus apie naują turtą, nustatyta tvarka nepapildytas turto apyrašas, įpėdinis nepateikė visų duomenų reikalingų turto apyrašui sudaryti, tai šis įpėdinis už palikėjo skolas atsako visu savo turtu.

Call Now ButtonPaskambinkite

Pin It on Pinterest

Share This