Tipinė (pavyzdinė) darbo sutartis

 Atsisiųsti

DARBO SUTARTIS

201__ m. ____________d. Nr._____

_____________________________________________________________________________________

(įmonės, įstaigos, organizacijos, kitos organizacinės struktūros (toliau vadinama – darbdavys) pavadinimas, adresas;

________________________________________________________________________________________

jeigu darbdavys fizinis asmuo – vardas ir pavardė, asmens kodas, adresas)

________________________________________________________________________________________

Darbdavio atstovas ________________________________________________________________________

(pareigos, vardas ir pavardė)

ir priimamas į darbą asmuo (toliau vadinama – darbuotojas)  _______________________________________

(vardas ir pavardė)

________________________________________________________________________________________

(paso ar asmens tapatybės kortelės duomenys (jeigu nėra šių dokumentų, duomenys iš kitų asmens tapatybę patvirtinančių

________________________________________________________________________________________

dokumentų) – asmens kodas arba Darbo sutarčių registravimo taisyklių 6.5 punkte nurodytais atvejais – gimimo data;

________________________________________________________________________________________

gyvenamoji vieta)

sudarė šią darbo sutartį:

 1. _____________________________________ priimamas dirbti šiomis būtinosiomis

(vardas ir pavardė)

darbo sutarties sąlygomis:

1.1. _________________________________________________________________;

(darbovietė – įmonė, įstaiga, organizacija, struktūrinis padalinys ar kt.)

1.2. ______________________________________________________________________________

    (tikslios darbo funkcijos, t.y. profesija, specialybė, pareigų pavadinimas, kvalifikacija; taip pat nurodyti,

________________________________________________________________________________________;

jeigu darbuotojas priimamas mokiniu)

1.3. kitos būtinosios darbo sutarties sąlygos (pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 95 straipsnio 2 dalį) ______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .

 1. Sudaroma ________________________________________________________________________

(nurodyti, kokia darbo sutartis sudaroma – neterminuota, terminuota, laikinoji, sezoninė,

_________________________________________________________________________________________

dėl antraeilių pareigų, su namudininkais, patarnavimo darbams ir t.t., – įrašyti reikiamus žodžius. Jeigu

_________________________________________________________________________________________.

sudaroma terminuota, laikinoji ar sezoninė darbo sutartis, nurodyti jos galiojimo terminą)

 1. Darbdavys įsipareigoja mokėti darbuotojui šį darbo užmokestį: ______________________________

(nurodyti valandinį tarifinį

_________________________________________________________________________________________.

atlygį, mėnesinę algą, priemokas, priedus ir kita; kiek kartų per mėnesį, kuriomis dienomis mokamas darbo užmokestis)

Šiame punkte nurodytas darbo užmokestis ir jo mokėjimo sąlygos gali būti keičiami tik šalių susitarimu (išskyrus atvejus, nurodytus Lietuvos Respublikos darbo kodekso 120 straipsnio 3 dalyje).

 1. Nustatomas išbandymo laikotarpis ____________________________________________________.

(nurodyti terminą)

 1. Nustatoma darbo dienos (pamainos, darbo savaitės) trukmė _________________________________

_________________________________________________________________________________________.

 1. Nustatomas ne visas darbo laikas ______________________________________________________

(nurodyti, kas ir kiek mažinama, – darbo savaitės dienų skaičius, trumpesnė darbo diena)

_________________________________________________________________________________________.

 1. Kitos darbo sutarties sąlygos, dėl kurių šalys sulygsta (pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 95 straipsnio 4 ir 5 dalis, 119 straipsnį, 158 straipsnio 6 dalį, 168 straipsnio 2 dalį, 182, 185 straipsnius, 195 straipsnio 6 dalį, 221 straipsnio 2 dalį, kitus straipsnius, taip pat kitus teisės aktus) _________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________.

 1. Kasmetinių atostogų suteikimo tvarka, jų trukmė ir apmokėjimo sąlygos nustatomos pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 169, 171, 176 straipsnių nuostatas.
 2. Kiti darbdavio įsipareigojimai, kurie neprivalomi pagal teisės aktus, bet jiems neprieštarauja, ir kurių nereglamentuoja kolektyvinė sutartis _________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________.

(papildomos garantijos, kompensacijos ir kita)

 1. Darbuotojo įsipareigojimai, kurių nereglamentuoja kolektyvinė sutartis ir kurie neprivalomi pagal teisės aktus, bet jiems neprieštarauja _________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________.

 1. Įspėjimo terminai, kai ši darbo sutartis gali būti nutraukiama darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės, nustatomi pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 130 straipsnio nuostatas.
 2. Įmonėje galioja kolektyvinė sutartis ________________________________________________.

(nurodyti jos pasirašymo datą ir numerį)

 1. Su 12 punkte nurodyta kolektyvine sutartimi susipažinau _______________________________.

(darbuotojo parašas, kad jis su kolektyvine sutartimi yra susipažinęs)

 1. Ši darbo sutartis įsigalioja ________________________________________________________.

(nurodyti datą)

 1. Darbuotojas pradeda dirbti ________________________________________________________.

(nurodyti datą)

 1. Ginčai dėl šios darbo sutarties nagrinėjami Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.
 2. Ši darbo sutartis gali būti nutraukta Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatytais pagrindais.
 3. Ši darbo sutartis sudaroma dviem egzemplioriais: vienas duodamas darbdaviui, kitas – darbuotojui.

Darbdavys – fizinis asmuo,                         (Parašas)                 (Vardas ir pavardė)

arba darbdavio atstovas

A.V.

Darbuotojas                                                 (Parašas)                 (Vardas ir pavardė)

Darbo sutartis pakeista (papildyta) ____________________________________________________

(nurodyti, kurios pirminės šios darbo sutarties sąlygos pakeistos,

_______________________________________________________________________________________

taip pat datą ir teisinį pagrindą)

_______________________________________________________________________________________

Darbdavys – fizinis asmuo,                         (Parašas)                 (Vardas ir pavardė)

arba darbdavio atstovas

A.V.

Darbuotojas                                                 (Parašas)                 (Vardas ir pavardė)

Darbo sutartis nutraukta _____________________________________________________________

(nurodyti datą ir teisinį pagrindą)

_______________________________________________________________________________________

Darbdavys – fizinis asmuo                          (Parašas)                 (Vardas ir pavardė)

arba darbdavio atstovas

A.V.

Darbuotojas                                                 (Parašas)                 (Vardas ir pavardė)

Call Now ButtonPaskambinkite

Pin It on Pinterest

Share This